กรมทางหลวงชนบท ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านถนนที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแนวพื้นที่การค้า (Trade Corridor) จึงได้เสนอโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดนในปี พ.ศ.2557 เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประตูการค้า (Gateway) ที่สำคัญบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-เมียนมาร์, ไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย) ทั้งหมด 93 แห่ง โดยจะเป็นการต่อยอดโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบของ AEC ที่มีต่อเส้นทางคมนาคมของประเทศไทย และได้จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อแนวพื้นที่การขนส่ง (Transport Corridor) กับแหล่งผลิตสินค้าเกษตร แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งท่าเรือ และสนามบินที่สำคัญของประเทศไทย
           ไม่พบข้อมูล